[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวศตพร จันทร์เจริญ
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 299    จำนวนการดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
        การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
       1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชน 15  บ้านเนินสว่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวนนักเรียน 39 คน   
 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
       1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน 15 เรื่อง
       2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้
ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
       3. แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
       4. แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ฉบับที่ 1  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)
       5. แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ฉบับที่ 2-16  แบบทดสอบระหว่างเรียน)
       6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
        ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏผล ดังนี้
                 1.1  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกเรื่อง  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.54 – 4.59
                 1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กับนักเรียน 4 กลุ่ม มีดังนี้  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะฯ กับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
(3 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  75.56/76.67  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะฯ  กับนักเรียนกลุ่มเล็ก (12 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  76.11/75.56  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะฯ กับนักเรียนแบบทั้งชั้น (22 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.06/76.97
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะฯ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (19 คน) พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ  79.04/77.78
             2. การเปรียบเทียบคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า  คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74
 
 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6/ม.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย 1/ต.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป