[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.24.23     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ

เจ้าของผลงาน : นางวิรัตน์ เลิศแตง
พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 602    จำนวนการดาวน์โหลด : 80 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานผลงานทางวิชาการ
-----------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้
                      โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
                       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ชื่อผู้ประเมิน     นางวิรัตน์  เลิศแตง
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินสอ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
 
บทคัดย่อ
 
          การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบจำลองซิปป (CIPP Evaluation Model) ของ         เดเนียล  สตัฟเพิลปีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ
1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียน
บ้านวังดินสอ  2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ  3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Evaluation) ดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ  4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ได้แก่  4.1) ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้  4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ  4.3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ  5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple sampling) รวมทั้งสิ้น 193 คน ซึ่งประกอบด้วย 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน  2.3 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 5 คน  2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน 
2.6 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน และ
2.7 ชุมชน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 
ผลการประเมินพบว่า
          1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.19, S.D. = 0.80)
          2.  ผลการประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (= 4.17, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า ทั้ง 8 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
          3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (= 4.23, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า ทั้ง 8 กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม
          4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
                   4.1  ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.12, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมทั้ง 11 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
                   4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.28, S.D. = 0.98)
                   4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.98)
          5.  ผลการประเมินผลกระทบของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(= 4.25, S.D. = 1.01)
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20/มี.ค./2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9/ม.ค./2562
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5/ก.พ./2561