[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.238.147.211     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวกุมารี ฝั้นหลี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านเขาเขียว
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 1285    จำนวนการดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาเขียว อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1อปีการศึกษา 2560 จำนวนอ6 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีเลือกเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 15  ข้อ การรายงานครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest –Posttest  Design โดยหาค่า t-test แบบ  Dependent  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการรายงาน พบว่า  
            1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 6 คน  มีค่าประสิทธิภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ86.19/85.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่มพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยคทุกเล่ม มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงถือว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  
            2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
            3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 8/พ.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563
      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป