[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.236.135     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1040    จำนวนการดาวน์โหลด : 144 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ ดำเนินงาน (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในการดำเนินของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
          กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งปะ จำนวน 7 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 12 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561  รวมจำนวน 53 คนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 53 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) รวมจำนวน 125 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับที่ 1  เพื่อประเมินบริบท (Context)ของโครงการเกี่ยวกับคามต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  แบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 3 เพื่อประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน(Process) เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เพื่อประเมินผลผลิต (output)ของโครงการ  และแบบสอบถามฉบับที่ 5 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบประเมินแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้
1.  ผลการประเมินด้านบริบท(Context)ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เกี่ยวกับ ความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโป่งปะ มีความคิดเห็น ด้านความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัย(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดทำโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process)เกี่ยวกับดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ในด้านกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา  มีการดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอและนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต(output) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สรุปได้ ดังนี้
                   ด้านความรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จโดยไม่ต้องควบคุม พฤติกรรมนักเรียนมีความรอบคอบในการทำงาน และพฤติกรรมนักเรียนส่งการบ้านและส่งงานทันตามเวลาที่กำหนดโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม นักเรียนทิ้งขยะลงถังเสมอ พฤติกรรมนักเรียนเข้าคิวซื้ออาหารและเข้ารับบริการต่างๆ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น  กายแต่งกาย  การไว้ทรงผม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
     ด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน  หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พฤติกรรมมีความมุมานะ  อดทนในการทำงาน  หรือทำกิจกรรมใดๆ พฤติกรรมมีความกระตือรือร้น และพฤติกรรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า พฤติกรรมไม่กระทำการใดๆที่ผิดระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม พฤติกรรมตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย และพฤติกรรมเก็บของหายได้ส่งคืนครูหรือเจ้าของทันที โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพฤติกรรมนักเรียนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
              ด้านความประหยัด อดออม พบว่า นักเรียนใช้ไฟฟ้า  น้ำประปาอย่างประหยัด นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และบำรุงรักษาทรัพย์สินและวัสดุเครื่องใช้ของตนและส่วนรวมให้คุ้มค่า โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อยู่ในระดับมากที่สุด                       

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563
      การประเมินโครงการดนตรีนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป