[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 170    จำนวนการดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ ดำเนินงาน (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในการดำเนินของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
          กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งปะ จำนวน 7 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 12 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561  รวมจำนวน 53 คนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 53 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) รวมจำนวน 125 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับที่ 1  เพื่อประเมินบริบท (Context)ของโครงการเกี่ยวกับคามต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  แบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 3 เพื่อประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน(Process) เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เพื่อประเมินผลผลิต (output)ของโครงการ  และแบบสอบถามฉบับที่ 5 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบประเมินแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้
1.  ผลการประเมินด้านบริบท(Context)ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เกี่ยวกับ ความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโป่งปะ มีความคิดเห็น ด้านความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัย(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดทำโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process)เกี่ยวกับดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ในด้านกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา  มีการดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอและนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต(output) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สรุปได้ ดังนี้
                   ด้านความรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จโดยไม่ต้องควบคุม พฤติกรรมนักเรียนมีความรอบคอบในการทำงาน และพฤติกรรมนักเรียนส่งการบ้านและส่งงานทันตามเวลาที่กำหนดโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม นักเรียนทิ้งขยะลงถังเสมอ พฤติกรรมนักเรียนเข้าคิวซื้ออาหารและเข้ารับบริการต่างๆ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น  กายแต่งกาย  การไว้ทรงผม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
     ด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน  หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พฤติกรรมมีความมุมานะ  อดทนในการทำงาน  หรือทำกิจกรรมใดๆ พฤติกรรมมีความกระตือรือร้น และพฤติกรรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า พฤติกรรมไม่กระทำการใดๆที่ผิดระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม พฤติกรรมตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย และพฤติกรรมเก็บของหายได้ส่งคืนครูหรือเจ้าของทันที โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพฤติกรรมนักเรียนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
              ด้านความประหยัด อดออม พบว่า นักเรียนใช้ไฟฟ้า  น้ำประปาอย่างประหยัด นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และบำรุงรักษาทรัพย์สินและวัสดุเครื่องใช้ของตนและส่วนรวมให้คุ้มค่า โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อยู่ในระดับมากที่สุด                       

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20/มี.ค./2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9/ม.ค./2562
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5/ก.พ./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป