[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.24.23     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 671    จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ ดำเนินงาน (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในการดำเนินของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
          กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งปะ จำนวน 7 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 12 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561  รวมจำนวน 53 คนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 53 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) รวมจำนวน 125 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับที่ 1  เพื่อประเมินบริบท (Context)ของโครงการเกี่ยวกับคามต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  แบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 3 เพื่อประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน(Process) เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เพื่อประเมินผลผลิต (output)ของโครงการ  และแบบสอบถามฉบับที่ 5 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบประเมินแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้
1.  ผลการประเมินด้านบริบท(Context)ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เกี่ยวกับ ความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโป่งปะ มีความคิดเห็น ด้านความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัย(Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดทำโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process)เกี่ยวกับดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ในด้านกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา  มีการดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอและนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต(output) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สรุปได้ ดังนี้
                   ด้านความรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จโดยไม่ต้องควบคุม พฤติกรรมนักเรียนมีความรอบคอบในการทำงาน และพฤติกรรมนักเรียนส่งการบ้านและส่งงานทันตามเวลาที่กำหนดโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม นักเรียนทิ้งขยะลงถังเสมอ พฤติกรรมนักเรียนเข้าคิวซื้ออาหารและเข้ารับบริการต่างๆ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น  กายแต่งกาย  การไว้ทรงผม โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
     ด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน  หรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พฤติกรรมมีความมุมานะ  อดทนในการทำงาน  หรือทำกิจกรรมใดๆ พฤติกรรมมีความกระตือรือร้น และพฤติกรรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า พฤติกรรมไม่กระทำการใดๆที่ผิดระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม พฤติกรรมตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย และพฤติกรรมเก็บของหายได้ส่งคืนครูหรือเจ้าของทันที โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                   ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพฤติกรรมนักเรียนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
              ด้านความประหยัด อดออม พบว่า นักเรียนใช้ไฟฟ้า  น้ำประปาอย่างประหยัด นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และบำรุงรักษาทรัพย์สินและวัสดุเครื่องใช้ของตนและส่วนรวมให้คุ้มค่า โดยรวมมีการปฏิบัติระดับบ่อยที่สุด
                        4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อยู่ในระดับมากที่สุด                       

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20/มี.ค./2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9/ม.ค./2562
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5/ก.พ./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป