[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.21.83     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวหนึ่งเสมอ เสนารักษ์
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 302    จำนวนการดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อการศึกษา        รายงานการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
ผู้ศึกษา                 นางสาวหนึ่งเสมอ  เสนารักษ์
ปีที่ทำการศึกษา   2561
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาหนังสือภาพส่งเสริมทักษะ           การฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ก่อนการจัดประสบการณ์และ                หลังการจัดประสบการณ์  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านนาพราน อำเภอวังทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 24 คน ระยะเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลคือ หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด จำนวน 12 เรื่อง  แผนการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จำนวน                   12  หน่วย ๆ ละ 4-5 แผน  รวมทั้งสิ้น 58 แผนประสบการณ์ ๆ ละ 20 นาที  และแบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูด  จำนวน 30 ข้อ  เป็นการทดสอบแบบวัดความรู้ และทดสอบการปฏิบัติตามคำสั่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (  )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test)  แบบ Dependent   และการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องเนื้อหา (IOC)
                   ผลการศึกษาพบว่า
                        1.  หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  91.55/90.47  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                        2.  ความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  จากการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562
      การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 28/ส.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562