[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.236.135     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวหนึ่งเสมอ เสนารักษ์
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 482    จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อการศึกษา        รายงานการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
ผู้ศึกษา                 นางสาวหนึ่งเสมอ  เสนารักษ์
ปีที่ทำการศึกษา   2561
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาหนังสือภาพส่งเสริมทักษะ           การฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  ก่อนการจัดประสบการณ์และ                หลังการจัดประสบการณ์  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านนาพราน อำเภอวังทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 24 คน ระยะเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลคือ หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด จำนวน 12 เรื่อง  แผนการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จำนวน                   12  หน่วย ๆ ละ 4-5 แผน  รวมทั้งสิ้น 58 แผนประสบการณ์ ๆ ละ 20 นาที  และแบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูด  จำนวน 30 ข้อ  เป็นการทดสอบแบบวัดความรู้ และทดสอบการปฏิบัติตามคำสั่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (  )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test)  แบบ Dependent   และการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องเนื้อหา (IOC)
                   ผลการศึกษาพบว่า
                        1.  หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  91.55/90.47  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                        2.  ความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  จากการใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563
      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562
      การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 28/ส.ค./2562