[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.200.252.156     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

ประชาคมอาเซียน
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายมนต์ชัย ไวมาตย์
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 449    จำนวนการดาวน์โหลด : 106 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อผู้วิจัย นายมนต์ชัย  ไวมาตย์
โรงเรียนบ้านศรีสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3
ปีการศึกษา   2561
บทคัดย่อ
การอ่านมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในวัยเยาว์ซึ่งกำลังมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นมีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานชีวิตในอนาคต  การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถสนองความสนใจและความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งเหมาะสมและจำเป็น  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง 4  ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์  (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  จำนวน 6 คน  2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7 คน   3) ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  64 คน  4) นักเรียน  จำนวน 64 คน   รวมจำนวน  125 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด  ได้แก่  ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ชุดที่ 2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  ชุดที่ 4 สำหรับนักเรียน   แบบสอบถาม ชุดที่ 1  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.215-0.829  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.946 แบบสอบถาม ชุดที่ 2  สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.212-0.912  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.958  แบบสอบถาม  ชุดที่ 3  สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ  0.266-0.885   และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.955  และแบบสอบถามชุดที่ 4  สำหรับนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.524-0.88  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.973   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง   4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน  ผลการประเมินเป็นดังนี้  
    1.1  ด้านบริบท    พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
    1.3  ด้านกระบวนการ  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.4  ด้านผลผลิต  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
      1.5  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.50, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.25)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  และด้านบริบท ค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31) และด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)
2. แนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข  จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ได้แก่ จัดเกมการเล่นสะกดคำ การอ่านนิทานจากภาพง่าย ๆ และเขียนเรื่องสั้นให้เพื่อนอ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ให้ความรู้  ปลูกฝังคุณธรรมด้านประหยัดและเศรษฐกิจ จัดสรรสิ่งที่เหมาะสม ทั้งสถานที่ เวลา งบประมาณ ครูบรรณารักษ์ควรมีเวลาทำงานได้เต็มที่ จัดงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ให้เพียงพอ และหาเวลาว่าง หาความรู้เข้ามาแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

ประชาคมอาเซียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10/ส.ค./2559
      adasda 10/ก.ค./2559
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21/ก.ย./2557
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21/ก.ย./2557