[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.173.47.43     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

ประชาคมอาเซียน
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นายมนต์ชัย ไวมาตย์
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 27    จำนวนการดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อผู้วิจัย นายมนต์ชัย  ไวมาตย์
โรงเรียนบ้านศรีสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3
ปีการศึกษา   2561
บทคัดย่อ
การอ่านมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในวัยเยาว์ซึ่งกำลังมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เยาวชนก่อนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นมีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานชีวิตในอนาคต  การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถสนองความสนใจและความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งเหมาะสมและจำเป็น  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง 4  ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์  (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  จำนวน 6 คน  2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7 คน   3) ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  64 คน  4) นักเรียน  จำนวน 64 คน   รวมจำนวน  125 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด  ได้แก่  ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ชุดที่ 2 สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  ชุดที่ 4 สำหรับนักเรียน   แบบสอบถาม ชุดที่ 1  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.215-0.829  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.946 แบบสอบถาม ชุดที่ 2  สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.212-0.912  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.958  แบบสอบถาม  ชุดที่ 3  สำหรับผู้ปกครองนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนก เท่ากับ  0.266-0.885   และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.955  และแบบสอบถามชุดที่ 4  สำหรับนักเรียน  มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  0.524-0.88  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.973   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทั้ง   4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน  ผลการประเมินเป็นดังนี้  
    1.1  ด้านบริบท    พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
    1.3  ด้านกระบวนการ  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    1.4  ด้านผลผลิต  พบว่า  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  (มีค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
      1.5  ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียน ทั้ง 4 ชุด  ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.50, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.25)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.54, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.35)  และด้านบริบท ค่าเฉลี่ยประชากร 4.53, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.36)  อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.31) และด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ยประชากร 4.47, ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน 0.33)
2. แนวทางการพัฒนานิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข  จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ได้แก่ จัดเกมการเล่นสะกดคำ การอ่านนิทานจากภาพง่าย ๆ และเขียนเรื่องสั้นให้เพื่อนอ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ให้ความรู้  ปลูกฝังคุณธรรมด้านประหยัดและเศรษฐกิจ จัดสรรสิ่งที่เหมาะสม ทั้งสถานที่ เวลา งบประมาณ ครูบรรณารักษ์ควรมีเวลาทำงานได้เต็มที่ จัดงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ให้เพียงพอ และหาเวลาว่าง หาความรู้เข้ามาแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

ประชาคมอาเซียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10/ส.ค./2559
      adasda 10/ก.ค./2559
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21/ก.ย./2557
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21/ก.ย./2557