[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.200.252.156     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น

เจ้าของผลงาน : นายมนตรี ชัยชราแสง
อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 325    จำนวนการดาวน์โหลด : 78 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
            การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินโครงการโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล สตัฟเฟิลบีม  มีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  1) เพื่อประเมินบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของบริบท  2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร  และวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ 3) เพื่อประเมินกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง 4) เพื่อประเมินผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 110 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการเริ่มตั้งแต่  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประเมินก่อนดำเนินโครงการและหลังจากดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า                   
 
ผลการประเมินพบว่า
      ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
                1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context  Evaluation) ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation) ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
               3) ด้านกระบวนการ (Process  Evaluation) ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
               4) ด้านผลผลิต (Product  Evaluation)
                    4.1 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านผลผลิตกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
                    4.2  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านผลผลิตกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
                    4.3  กิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ /ห้องสมุดมีชีวิต                          ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านผลผลิตกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ / การใช้ห้องสมุดโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก    
                    4.4  กิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟัง ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านผลผลิตกิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟัง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                     4.5  กิจกรรมคลินิกภาษา ผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หลังดำเนินโครงการด้านผลผลิตกิจกรรมคลินิกภาษา โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                     4.6 ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการอ่านและคุณภาพของนักเรียนผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นหลังดำเนินโครงการด้านผลผลิต ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการอ่านและคุณภาพของนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
           


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563