[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.234.223.229     
เมนูหลัก
Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสุรภี ลุกปู่ โรงเรียนบ้านผาท่าพล
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 44    จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
บทคัดย่อ
                รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความมุ่งหมายของการศึกษา  1)  เพื่อสร้าง
และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านจับใจความ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  19  คน  โรงเรียนบ้านผาท่าพล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1.  แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความ  จำนวน  5  ชุด  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ   3.  แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  4  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ E1 /E2  , E.I.,  ค่า  t – test
                ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
  1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.00/83.68  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
  1. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความมีเท่ากับ  .7223  ร้อยละ  72.23
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) เท่ากับ 3.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) เท่ากับ 0.23ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563
      การประเมินโครงการดนตรีนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563
      รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 14/เม.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป