[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว

เจ้าของผลงาน : นายเชิดสกุล จันนวน
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 383    จำนวนการดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                       โรงเรียนแหลมนกแก้ว
ผู้รายงาน        นายเชิดสกุล  จันนวน
หน่วยงาน        โรงเรียนแหลมนกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                        อุตรดิตถ์ เขต 1    
ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา   2563
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
          รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว  ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการรูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปโมเดล   
( CIPP Model )  มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน ดังนี้  1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation )   2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ ( Process Evaluation )  4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation )  
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง จำนวน 55 คน และนักเรียนจำนวน 61 คน  รวมทั้งหมด  130 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
 
          ผลการประเมินโครงการพบว่า
          รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้วใช้รูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปโมเดล  ( CIPP Model ) ประกอบด้วย การประเมิน  4  ด้าน  ดังต่อไปนี้  1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ( Context Evaluation )  2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  ( Input Evaluation )   3) การประเมินด้านกระบวนการ ( Process Evaluation )  และ  4) การประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation )   ผลการประเมิน  ดังนี้
          ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเป็นไปได้ของโครงการ
          ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  โดยด้านทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณ
          3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน   แหลมนกแก้ว ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคือ การส่งเสริมนักเรียน และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การส่งต่อ
          ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน       แหลมนกแก้ว ประเมินโดยนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมตนเองตามแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา คือ    มีการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษามีเวลาให้กับนักเรียนไม่ค่อยเต็มที่
          ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว พบว่า ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด
          ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนแหลมนกแก้ว ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้สมบูรณ์ทั้งอารมณ์ สังคม และสติปัญญา  และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ  :  ประเมินโครงการ / ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน / โรงเรียนแหลมนกแก้ว ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16/มี.ค./2564
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16/มี.ค./2564
      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป