[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสาวจินดา อินทร์แผลง
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 661    จำนวนการดาวน์โหลด : 75 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
             1.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง
             2.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
             3.  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานศิลปะสร้างสรรค์
             4.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ได้พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นไป
             5.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
             3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์
             3.2 ทำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ของสัปดาห์นั้นๆ  โดยกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ จุดประสงค์ อุปกรณ์  ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้
                   1. ขั้นนำ ครูนำเด็กเข้าสู่เรื่องราว เช่น การร้องเพลง การสนทนา การทำท่าทางจินตนาการ การใช้คำถาม การเล่าเรื่อง และการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างครูกับเด็กในการปฏิบัติตัวระหว่างทำกิจกรรม
                   2. ขั้นลงมือปฏิบัติ ครูนำภาพผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ พร้อมกับซักถาม หรือให้เด็กมีส่วนร่วมในการติชมผลงาน เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะในเรื่องการคิด  การสังเกต แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม
                   3. ขั้นสรุป เด็กและครูร่วมกันสนทนา  สรุปเนื้อหาของภาพ  หรือชิ้นงานและร่วมกันทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
             3.3 นำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมกับจุดประสงค์ ความเหมาะสมของภาษา คำถามที่ใช้ สื่อการสอน เป็นต้น
             3.4 นำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
             3.5 นำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไปทำลองกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จำนวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อดูความเหมาะสมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลำดับขั้นตอนการทำงาน  และเด็กเกิดทักษะทางด้านอื่นๆตรงตามพัฒนาการ ตลอดทั้งความสนใจในการจัดกิจกรรมของเด็ก
             3.6 นำแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ไปจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
สรุป  กิจกรรมสร้างสรรค์  ดำเนินงานแบบวงจร  PDCA  นั่นหมายความว่า
 P  =  Plan (การวางแผน)        ครูผู้สอนได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน   เพราะทำให้เรามีความมั่นใจว่าทำงานได้สำเร็จ การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้   
 D  = Do (การปฏิบัติ)       ครูผู้สอนได้ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ การดำเนินการตามแผน
เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  สำหรับการทดลอง    ฝึกทำการทดลอง  ตามขั้นตอนการทำ
 C  =  Check  (การตรวจสอบ)        ครูผู้สอนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล การตรวจสอบนี้จะทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้
A  =  Action (การปรับปรุง  แก้ไข)  เมื่อครูผู้สอนได้ดำเนินการปฏิบัติไปแล้ว มีปัญหาหรือความบกพร่องแล้วลงมือแก้ไข  ปรับปรุงอีก หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จึงเป็นการทำไปเรื่อยๆ ไม่มีการหยุด  เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างยั่งยืน
 
4.  ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ
             ส่งผลต่อการพัฒนา  ความเปลี่ยนแปลงอย่างไร  (แนบเอกสาร/รูปภาพประกอบภาคผนวก) เด็กมีความสนใจและร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี  จึงทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผลมากขึ้นที่สอดแทรกมากับงานศิลปะ และก่อนทำกิจกรรมได้ชี้แจงกระบวนการทำงาน  ระหว่างการลงมือปฏิบัติข้าพเจ้าจะตั้งคำถามทุกครั้งเพื่อให้เด็กได้คิด  และตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานชิ้นนั้น เด็กจึงเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการกระทำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ดังที่เพียเจย์ ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กในวัยนี้จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม โดยผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5” และ      บรูเนอร์ ที่กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการทำงานภายในอินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญา
             เด็กปฐมวัย
                หลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์  พบว่านักเรียนมีพัฒนาการทักษะทางด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการเรียนรู้  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านการเคลื่อนไหว  คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  กล้าแสดงออก และสนุกสนานมีความสุข  กระตือรือร้นทุกครั้งในการเรียนรู้งานศิลปะสร้างสรรค์
 
             พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
                หลังจากที่นักเรียนได้ทำการกิจกรรมสร้างสรรค์ไปแล้ว  ในช่วงเย็นผู้ปกครองมารับนักเรียน  ได้หาวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาให้ เช่น  ปีโป้  ขวดน้ำ  แก้วน้ำ  ไม้ไอศกรีม เป็นต้น   มาให้ครูเพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เล่น  โดยครูได้ออกแบบสื่อที่ทำให้กับเด็ก   ทำให้พ่อ แม่  ผู้ปกครองเกิดความประทับใจและภูมิใจที่บุตรหลานมีความสนใจ  เข้าใจ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  อยากจะทำงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างๆได้อย่างตั้งใจ อยากมาโรงเรียนมากขึ้น
             อื่นๆ
                นอกจากกิจกรรมนี้จะส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเองแล้วยังเป็นผลดีต่อ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  คนที่พบเห็นก็อยากที่จะนำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนของเรามากขึ้น  ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนไปในทิศทางที่ดี  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  เพราะครูผู้สอนมีเทคนิคในการสอนเพิ่มขึ้นที่ไม่เหมือนใคร  และเห็นผลได้จริงผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
5.  ปัจจัยความสำเร็จ
             1.  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสำคัญสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม
             2.  คณะครู  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เกิดความสนุกสนานกับการทำกิจกรรม ทำให้เกิดทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น
             3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือพร้อมทั้งสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนในการจัดหาสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
             4. มีการประเมินพัฒนาการและปรับปรุงผลการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 
            
6.  บทเรียนที่ได้รับ
             ผลที่เกิดจากการการส่งเสริมพัฒนาการ​และทักษะของเด็กปฐมวัย  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  ดังนี้
             1.  เด็กปฐมวัยเกิดทักษะต่างๆดีขึ้น  หลังจากจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
             2.  เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ ด้านการสังเกต  การคิดวิเคราะห์  จำแนก  เปรียบเทียบ การเรียงลำดับขั้นตอนได้ดีขึ้น
             3.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  ที่ดีขึ้น พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             4.  เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และกล้าแสดงออก
             5.  เด็กปฐมวัยสามารถนำกิจกรรมสร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
7.  การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ
             การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ
             1. เฟสบุ๊คเจ้าของผลงานเผยแพร่ในนาม  : กลุ่มบ้านสื่อปฐมวัย  By Kru pla
             2. เป็นวิทยากรผลิตสื่อให้กับคณะครูเครือข่ายคุณภาพเนินมะปราง 2
             3. เผยแพร่ผลงานวิชาการหน้าเพจ สพป.พิษณุโลก เขต 2 http://www.phitsanulok2.go.th/phitsanulok2/?name=research&file=readresearch&id=347
             4. เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อกับคณะครูหน่วยงานอื่น
             5. เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน Best  Practice ประจำปี 2561 ชื่อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น”
 
             รางวัลที่ได้รับ
  1. ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ประจำปี 2563
  2. ครูผู้สอนดีเด่น  ระดับปฐมวัยดีเด่น  ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562
  3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
  4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา
  5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่  66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
 
8.  การขยายผล ต่อยอด  หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ
             เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน Best  Practice ในนามของโรงเรียนบ้านเนินมะปราง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  ประจำปี 2561 ชื่อเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น” จึงได้นำผลงานสื่อการสอนไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์และเครือข่ายเนินมะปราง 2 ทำให้เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก และประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในระดับหนึ่ง จึงได้มีการปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆขึ้นมานอกเหนือจากทักษะทางคณิตศาสตร์ จึงได้ทดลองจัดให้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจำนวน 36 คน ในการกิจกรรมสร้างสรรค์ควบคู่กับสื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็กมีความสนใจในการทำงานและเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น     ด้วยประสบการณ์การทำงานหลายปีมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยเริ่มจากจุดมุ่งหมายคือ ตัวเด็กได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะสื่อการสอนที่เป็นตัวชี้นำให้เด็กอย่างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงทักษะทางด้านต่างๆผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ออกมาในตัวของผลงาน และสามารถสื่อสารออกมาด้านความคิดจินตนาการได้อย่างหลากหลาย รวมถึงเหตุผลของเด็กในการอธิบาย  การจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้องดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 11/ก.พ./2564
      ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 8/พ.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป