[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

เจ้าของผลงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 228    จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการจำเป็นในการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  2)  เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพิจิตร จำนวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า
1.   ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันยังไม่มีผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
  1. ผู้บริหาร ได้แก่ โรงเรียนไม่มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
รูปธรรม และโรงเรียนมีการประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอน/การนิเทศโรงเรียนมีการประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอน/การนิเทศ
  1. ครู ได้แก่ ครูจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และครูขาดการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศ
  1. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และความความแตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่ม
อ่อนส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ล่าช้า
ทั้งนี้ โดยผู้บริหาร และครูส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยที่ต้องมีกระบวนการนิเทศ เพื่อการติดตามผลเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อโรงเรียนจะได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถหรือทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ และเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยครูเห็นว่า ครูควรได้รับการส่งเสริมการอบรมพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการทำ PLC กลุ่มย่อย ๆ
2. ผลการแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) แผนงาน/โครงการ (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอน  (5) แนวทางการนิเทศ ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำ (Informing-I) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing –D) และ ขั้นที่ 4 การประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluating-E)  (5) ผลที่ได้รับ ได้แก่ สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
          ผลการตรวจสอบแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในระดับมาก
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16/มี.ค./2564
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16/มี.ค./2564
      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563