[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.243.21     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีวบประมาณ 2564
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 รายการครุภัณฑ์ Shopping List ตามราคากลาง สพฐ.2561

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “เด็กดี 4B ศรีบ้านตอง” เพื่อส่งเสริมวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายวุฒิชัย โลนันท์ โรงเรียนบ้านตอง
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 404    จำนวนการดาวน์โหลด : 35 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
               การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  “เด็กดี 4B ศรีบ้านตอง” เพื่อส่งเสริมวินัยและ          ความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  1  โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านบ้านตองทั้งหมด จำนวน 7 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตอง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 99 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตอง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 99 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งหมด 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้ง ได้แก่แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ บริบทปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดต่อ ของโครงการ แบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาและวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.90
      ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง จากการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่าบุคลากร  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ จำนวนบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีอย่างเพียงพอ และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีอย่างเพียงพอ โดยการประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการพบว่า มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ มีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้การประเมินผลผลิตของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่
(1) ผู้เรียนมีทัศนติที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ผู้เรียนมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(3) ผู้เรียนมีวินัย และความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(4) ผู้เรียนให้ความร่วมมือและเสริมแรงทางบวกอยู่เสมอในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
(5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
(6) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ นอกเหนือจากนี้ โครงการยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนให้มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น นักเรียนใส่ใจในการเรียนอย่างตั้งใจ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชาติของโรงเรียนบ้านตอง ในปีการศึกษา 2562 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกระดับ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.78 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ป.3 (NT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น 10.81  และสถานศึกษามีการจัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของโครงการพบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการและสถานศึกษามีการจัดท้าโครงการที่เป็นระบบ อีกทั้งการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถน้าไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้ในสถานศึกษาอื่น ๆ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสลุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 16/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป