[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

เจ้าของผลงาน : ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 336    จำนวนการดาวน์โหลด : 60 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
                รายงานการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 2) เพื่อประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ในด้านการอ่าน การเขียน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 3) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  4) เพื่อศึกษาความสามารถในการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูภาษาไทย ที่ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครูรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 145  คน ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 145 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,424 คน  รวมทั้งสิ้น 2,714 คน
      ผลการวิจัยพบว่า
                 1. สภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
                 2. ผลการประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ในด้านการอ่าน การเขียน จำนวน 145 คน พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด  
                 3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร พบว่า
การประเมินครั้งที่ 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นเด็กปกติเข้ารับการประเมิน จำนวน 2,424 คน  ผ่านเกณฑ์ที่ประเมินการอ่าน  จำนวน  2,292  คน คิดเป็นร้อยละ 94.56  และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.32 และผ่านเกณฑ์ที่ประเมินการเขียน จำนวน 2,214 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.33 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 207 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.54 
                       การประเมินครั้งที่ 2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นเด็กปกติเข้ารับการประเมิน จำนวน 2,384 คน  ผ่านเกณฑ์ที่ประเมินการอ่าน จำนวน  2,254 คน คิดเป็นร้อยละ 94.52 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.83 และผ่านเกณฑ์ที่ประเมินการเขียน จำนวน  2,062 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.43 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 308 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.92                   
               4. ผลการประเมินความสามารถในการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จำนวน145คน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
                 5. ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในภาพรวม พบว่า ครูภาษาไทยที่ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
                ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง 4/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564