[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวปวิชา รุ่งโรจน์
เสาร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 838    จำนวนการดาวน์โหลด : 165 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 159 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน       :  การพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน    : นางสาวปวิชา รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง          : ครูระดับปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหนองกระบาก
                       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
บทคัดย่อ
              การอ่าน การเขียน ภาษาไทยเป็นบันไดพื้นฐานในการเรียนของทุกวิชา ดังนั้น ทักษะการอ่าน    ทักษะการเขียน จึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการของนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาในเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3  ภาคเรียนที่  1   จำนวนนักเรียน  2 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
        เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
          1. แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 2 ชุด    2. แบบทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ฉบับที่ 1-8)  จำนวน 2 ฉบับ     3.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ฉบับที่ 1-2)   จำนวน 2 ฉบับ
                 ผลการวิจัยพบว่า
             ทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  ผลการเปรียบเทียบคะแนน พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.00  ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง 4/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564