[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษ กราบกราน
อังคาร ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 524    จำนวนการดาวน์โหลด : 55 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง       การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา
                 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ผู้ประเมิน     นายจักรกฤษ กราบกราน ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ
ปีที่ประเมิน   ปีการศึกษา 2563
 
บทคัดย่อ
 
              การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process)  4) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 53 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูผู้สอน จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และผู้ปกครองนักเรียน จำแนกเป็น นักเรียน จำนวน 21 คน และผู้ปกครอง จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีจำนวนทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องโครงการด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมโครงการด้านปัจจัยเบี้ยงต้น ฉบับที่ 3 แบบประเมินประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน   และ ฉบับที่ 4 แบบประเมินความสอดคล้องโครงการด้านผลผลิต และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563 สรุปได้  ดังนี้
   ผลการประเมินโครงการโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สรุปได้ ดังนี้
   1) ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน
   2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน
   3) ผลการประเมินด้านกระบวนการด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินและ
   4) ผลการประเมินด้านผลผลิตภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
              จากผลการประเมินโครงการซึ่งพิจารณาโดยรวมแลวถือวาโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สูมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบานทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปการศึกษา 2563 ผานเกณฑการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ
 
                ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
              จากการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี มีข้อเสนอแนะดังนี้
              1. ด้านบริบท โรงเรียนควรกำหนดโครงสร้างของโครงการให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องและมีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใจง่ายและปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
               2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โรงเรียนควรเพิ่มจำนวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างทั่วถึงอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญด้านการจัดสรรงบประมาณ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน
                3. ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่นได้หรือเร่งรัดได้แล้วแต่สถานการณ์ของโครงการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจาการเร่งรีบ รวมถึงโครงการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรใช้การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการใช้แรงจูงในในการปฏิบัติงานเชิงบวก
                4. ด้านผลผลิต นำผลการรายงานประเมินโครงการมาจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ควรกำหนดให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและการายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนจากทุกฝ่ายสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป.ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง 4/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป