[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เจ้าของผลงาน : มยุรี ขวบสันเทียะ
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 270    จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 22 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
          การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมิน  ด้านบริบท 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม  มีทั้งหมด 275 คน ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 18 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 124คน และ ผู้ปกครอง  จำนวน 124 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ จำนวน 4  ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
    1. การประเมินเกี่ยวกับบริบทตามความคิดเห็นของ คณะครู และ คณะกรรมการ สถานศึกษาฯ โดยประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความชัดเจน และความเป็นไปได้ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโรงเรียน  และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ด้านสภาพของชุมชน และสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
      2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การให้การสนับสนุนของ ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 4 กิจกรรม มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมาก
      3. การประเมินกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินด้านความร่วมมือของคณะทำงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการทำงานการดำเนินงาน  การนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน โดยภาพรวมทั้ง 4 กิจกรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
      4. การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง 4/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564