[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2

เจ้าของผลงาน : นางชฑรัช วงษ์ยอด
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 320    จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 22 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การ                                 ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ผู้ประเมิน        นางชฑรัช  วงษ์ยอด       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
ระยะเวลา        ปีการศึกษา  2563


บทคัดย่อ
          การประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation)  ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation)และความพึงพอใจของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา จำนวน 7 คน ครูที่ปฏิบัติการสอน จำนวน 7 คน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 67 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 52 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 133 คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินบริบทของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ จำนวน 3 ฉบับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดบการประเมินสรุปได้  ดังนี้
ผลการประเมินพบว่า
           1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ความคิดเห็นด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา มีความคิดเห็นด้านความต้องการความเหมาะสมในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด   
            2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน ด้านความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
            3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของครู ในการดำเนินโครงการมีการกำหนดผลตามเป้าหมายของโครงการ จำแนกเป็นการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา ห้องสานศิลป์ และสวนเกษตรพอเพียง การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
            4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ปรากฏว่า สรุปได้ดังนี้
                   4.1 พฤติกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยรวมปฏิบัติระดับมากที่สุด
                   4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด     
          ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง 4/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 17/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2 1/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 19/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 12/ก.ค./2564