[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 137 ) เจ้าของ นางวิรัตน์ เลิศแตง
9/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 898 / ดาวน์โหลด : 124 ) เจ้าของ นางสาวศตพร จันทร์เจริญ
6/ม.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
23 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ( อ่าน : 993 / ดาวน์โหลด : 140 ) เจ้าของ นางสาวศตพร จันทร์เจริญ
25/ต.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
24 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย ( อ่าน : 708 / ดาวน์โหลด : 152 ) เจ้าของ นางพรรณทิพภา จำเนียนพรม
1/ต.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
25 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานและการแสดงบทบาทสมมติ ( อ่าน : 1031 / ดาวน์โหลด : 132 ) เจ้าของ นางสาวณิชากร มั่นอ่ำ
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย ( อ่าน : 1552 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ นางสาวขวัญใจ อินปา
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1091 / ดาวน์โหลด : 178 ) เจ้าของ นางนภสร เสนาพร
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 รายงานการพัฒนาเอกสารการประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word( อ่าน : 813 / ดาวน์โหลด : 147 ) เจ้าของ นางสาวชัญญานุช พันเขียว
29/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
29 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1105 / ดาวน์โหลด : 150 ) เจ้าของ ปิยะนุช เอี่ยมเนตร
22/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
30 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1362 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ นายเอกพันธ์ กลมพุก
23/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
31 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 957 / ดาวน์โหลด : 237 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
32 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 986 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นางพิมลพรรณ สีบุญ
11/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
33 กลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.พช.1( อ่าน : 779 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.พช.1( อ่าน : 763 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
35 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ใช้ชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที 4 ( อ่าน : 1173 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นางสาวนุชจรี สละริม
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1019 / ดาวน์โหลด : 181 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
5/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 967 / ดาวน์โหลด : 161 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
30/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1098 / ดาวน์โหลด : 207 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1287 / ดาวน์โหลด : 152 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
14/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1109 / ดาวน์โหลด : 154 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>