[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.90.185.120     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 701 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 889 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ ว่าที่พันตรี บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
2/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 919 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นางพิมพ์ชนา ลำลอง
23/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
24 การประเมินโครงการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ปีการศึกษา 2559( อ่าน : 629 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นายจตุพงศ์ สายอรุณ
22/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 651 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางสาวจำปี เครื่องเนียม
22/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 905 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นางไพบูรณ์ ทับจีน
19/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K W L เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 784 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางสาวปาริชาติ หนิมพานิช
8/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
28 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 810 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
26/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
29 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 751 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นายนิพนธ์ พูลนช
3/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
30 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 899 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
31 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 656 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
32 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1135 / ดาวน์โหลด : 89 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
29/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ( อ่าน : 941 / ดาวน์โหลด : 99 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 973 / ดาวน์โหลด : 399 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
35 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 1008 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 598 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
37 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 DeadsOul ( อ่าน : 802 / ดาวน์โหลด : 309 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
39 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 875 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 330 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>