[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา BANTHUNGNOI MODEL ( อ่าน : 1660 / ดาวน์โหลด : 301 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
16/ก.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
32 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม( อ่าน : 1708 / ดาวน์โหลด : 198 ) เจ้าของ นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 1160 / ดาวน์โหลด : 222 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1578 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ ว่าที่พันตรี บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
2/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1732 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นางพิมพ์ชนา ลำลอง
23/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
36 การประเมินโครงการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ปีการศึกษา 2559( อ่าน : 998 / ดาวน์โหลด : 160 ) เจ้าของ นายจตุพงศ์ สายอรุณ
22/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1034 / ดาวน์โหลด : 161 ) เจ้าของ นางสาวจำปี เครื่องเนียม
22/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
38 การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 1587 / ดาวน์โหลด : 146 ) เจ้าของ นางไพบูรณ์ ทับจีน
19/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
39 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K W L เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1226 / ดาวน์โหลด : 164 ) เจ้าของ นางสาวปาริชาติ หนิมพานิช
8/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1498 / ดาวน์โหลด : 199 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
26/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
41 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 1347 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นายนิพนธ์ พูลนช
3/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
42 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1279 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1003 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
44 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 2017 / ดาวน์โหลด : 217 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
29/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ( อ่าน : 1675 / ดาวน์โหลด : 223 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
46 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 2048 / ดาวน์โหลด : 1023 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
47 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 2256 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
48 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1015 / ดาวน์โหลด : 192 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
49 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 997 / ดาวน์โหลด : 174 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 DeadsOul ( อ่าน : 1413 / ดาวน์โหลด : 897 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>