[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
41 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1495 / ดาวน์โหลด : 203 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 adasda( อ่าน : 725 / ดาวน์โหลด : 736 ) เจ้าของ adsada
10/ก.ค./2559
ประชาคมอาเซียน FullText
44 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใสใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1161 / ดาวน์โหลด : 176 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
17/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1075 / ดาวน์โหลด : 150 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
46 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 1428 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 903 / ดาวน์โหลด : 124 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 876 / ดาวน์โหลด : 128 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 1505 / ดาวน์โหลด : 140 ) เจ้าของ นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง
21/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
50 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องตัวประกอบจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 904 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมคิด บุญยอ
22/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
51 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 915 / ดาวน์โหลด : 121 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 939 / ดาวน์โหลด : 119 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1641 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ณิชลิตา เมาลิกุล
20/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
54 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1305 / ดาวน์โหลด : 146 ) เจ้าของ วราพร จงนุช
2/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
55 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนสะกดคำ ชุด มหัศจรรย์สระไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1618 / ดาวน์โหลด : 145 ) เจ้าของ นางมาลาชื่น น้อยอินวงษ์
31/ก.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
56 การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 1857 / ดาวน์โหลด : 596 ) เจ้าของ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
13/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
57 รายงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสพป.พิษณุโลก เขต 2 ทาง e - network( อ่าน : 1044 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.รุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 การพัฒนาหนังสือมหัศจรรย์ธัญพืชลุ่มน้าโขง : การแปรรูปและทาเบเกอรี่ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลต่อการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เ ( อ่าน : 1539 / ดาวน์โหลด : 127 ) เจ้าของ เพ็ญสิริ คลังบุญครอง
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
59 การพัฒนาแบบเรียนเชิงประสบการณ์ของการคิดวิเคราะห์ วิชาแคลคูลัส สู่ศักยภาพการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและ ยงั่ ยืน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนความร่วมมือสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 ( อ่าน : 1584 / ดาวน์โหลด : 120 ) เจ้าของ พีรยา ภูอินรมย์
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
60 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 1038 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>