[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
51 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุดมาเรียนรู้สนุกกับคำ ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 1693 / ดาวน์โหลด : 137 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
1/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1132 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
12/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 การประเมินโครงการการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง ( อ่าน : 1618 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ
6/ก.พ./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
54 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 966 / ดาวน์โหลด : 119 ) เจ้าของ นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
20/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1291 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
5/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1795 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กชพร วัฒนพรเดชา
5/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
57 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1320 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชดาภา นภัทรพิทยาธร
3/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
58 รายงานการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดการเรียนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ( อ่าน : 1933 / ดาวน์โหลด : 150 ) เจ้าของ นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
2/ต.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
59 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดขีดเขียนเรียนคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1038 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ปราณี พันธ์ชัย
29/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
60 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดขีดเขียนเรียนคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1703 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ปราณี พันธ์ชัย
29/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
61 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1129 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์
21/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
62 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 952 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์
21/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
63 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 902 / ดาวน์โหลด : 121 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
18/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1416 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
18/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
65 rrrrrrrrrrrrrrrrrr( อ่าน : 874 / ดาวน์โหลด : 589 ) เจ้าของ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน FullText
66 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ( อ่าน : 1523 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ธนากร วัฒนพรเดชา
10/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
67 amir( อ่าน : 743 / ดาวน์โหลด : 632 ) เจ้าของ dsa
25/ส.ค./2557
ประชาคมอาเซียน FullText
68 รายงานการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 844 / ดาวน์โหลด : 173 ) เจ้าของ นางยุภาภรณ์ อินทรีย์
25/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพุกระโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 1620 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมคิด บุญยอ
1/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพุกระโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 1479 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นางสาวสมคิด บุญยอ
1/ก.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>