[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
61 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1323 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเปรมปรีดิ์ เวียงนนท์
30/พ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 วราภรณ์ น้อยวงศ์( อ่าน : 991 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ วราภรณ์ น้อยวงศ์
23/พ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
63 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1121 / ดาวน์โหลด : 153 ) เจ้าของ นายเกื้อกูล หนูภา
2/พ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม ง21202 ศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1570 / ดาวน์โหลด : 147 ) เจ้าของ นายสฤษดิ์ บุญล้อม
28/เม.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
65 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1( อ่าน : 907 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
28/เม.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 919 / ดาวน์โหลด : 130 ) เจ้าของ อภิณัฐ วิเศษทักษ์ โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ
27/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
67 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิถีชีวิตกับการเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1834 / ดาวน์โหลด : 159 ) เจ้าของ นายอภิณัฐ วิเศษทักษ์ โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ
27/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
68 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รายวิชา พ21102 สุขศึกษา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1587 / ดาวน์โหลด : 555 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
24/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
69 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รายวิชา พ21102 สุขศึกษา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1476 / ดาวน์โหลด : 577 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
24/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
70 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1900 / ดาวน์โหลด : 151 ) เจ้าของ นางสุทธิรัตน์ มาลี โรงเรียนบ้านปากยาง
3/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
71 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2( อ่าน : 1011 / ดาวน์โหลด : 137 ) เจ้าของ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
18/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
72 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชุด สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2762 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายศักดิ์รพี หยุดยั้งจิราโชติ
2/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
73 นายศักดิ์รพี ( อ่าน : 1543 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ หยุดยั้งจิราโชติ
2/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 การพัฒนาการจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเบื้องต้นของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 1665 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
8/ม.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
75 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการดนตรีโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)( อ่าน : 952 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายไพบูลย์ นามวงษ์
6/ม.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
76 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 1621 / ดาวน์โหลด : 131 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
77 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 1748 / ดาวน์โหลด : 142 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 1687 / ดาวน์โหลด : 130 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
79 ายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1659 / ดาวน์โหลด : 151 ) เจ้าของ นายวาณิช คล้ายผา
14/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
80 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1610 / ดาวน์โหลด : 765 ) เจ้าของ kodwimol
10/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>