[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
71 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1019 / ดาวน์โหลด : 120 ) เจ้าของ วิทย์ธวัช จักจังหรีด
10/พ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1623 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
6/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
73 งานวิจัย การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ( อ่าน : 1192 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
30/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 976 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นายวาณิช คล้ายผา
30/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
75 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ( อ่าน : 1675 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นางจันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง
10/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
76 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1595 / ดาวน์โหลด : 128 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ
16/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
77 บทความวิชาการ เรื่อง ถอดประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( อ่าน : 1376 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
1/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานผลการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1472 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวพร นุ่นหลักคำ
26/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
79 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 1246 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจีละพา ภารสถิตย์
25/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
80 เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (ใบตอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3194 / ดาวน์โหลด : 684 ) เจ้าของ นางมลิวัลย์ ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดกรับพวง สพป.พิษณุโลก เขต 1
6/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
81 บทความวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง...เพื่อระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง( อ่าน : 1144 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
30/ก.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
82 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 2065 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกร เลือกหา
24/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
83 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 1826 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกร เลือกหา
24/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
84 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ( อ่าน : 4028 / ดาวน์โหลด : 186 ) เจ้าของ นางกันยารัตน์ บุญดี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
3/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
85 เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด อาหาร และโภชนาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1600 / ดาวน์โหลด : 120 ) เจ้าของ นายวัชระ อินวิเชียร
30/มิ.ย./2556
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
86 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 1879 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
28/มิ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
87 บทความวิชาการ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖( อ่าน : 1290 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
5/มิ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
88 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 2276 / ดาวน์โหลด : 250 ) เจ้าของ นางสาวบุปผา น้อยพันธ์
30/พ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
89 รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ( อ่าน : 1064 / ดาวน์โหลด : 135 ) เจ้าของ นางกัญจนา เอกมาตย์
26/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
90 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1265 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
23/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>