[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
Site Map ITAplk2  
 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   และข้อมูลการติดต่อบุคลาการ กลุ่มงาน ในสพป.พิษณุโลก เขต 2

O8 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล     Q&A กระดานข่าว บริการถามตอบ    

O9 : Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
        
 >> Facebook สพป.พิษณุโลก เขต 2 
         >> Facebook ข่าวประชาสัมพันธ์สพป.พิษณุโลก เขต 2  
         
>> Facebook งานข้อมูลติดตามงาน DMC  สารสนเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 2
         >> ห้อง Line  ต่างๆ ของสพป.พิษณุโลก เขต 2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
      
-->  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี2563
O17 : e-Service  คลิกที่ลิงค์แต่ละบริการ   
      
--> 
ระบบรับส่งหนังสือ AMSS+++

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิกดูรายละเอียดข้อย่อย
           --> การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)38 ค
         
  --> การดำเนินหารตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
         
  --> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           --> ารประเมินผล การปฏิบัติงาน
           --> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
         
  --> การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน 
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด..คลิกที่นี่..
          แผนอัตรากำลัง
      --> แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
      --> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
      
--> แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
      --> บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 1,2,3
      --> หลักเกณฑ์การการพัฒนาบุคลากร
      --> หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      --> หลักเกณฑ์และวิธีเกลี่่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
        
---> สมุดเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร