[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.21.160     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.จนท.  
 


นาย บุญสม  โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางละออ  อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางกัลยา  ลิมานนท์ดำรงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายบุญสม  อิ้มทับ ช่างครุภัณฑ์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างครุภัณฑ์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวสกาวดาว  งามวิลาศ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่....
นางสาวพนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายโรจน์  โพธิ์งาม ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายขจรศักดิ์  เสือขำ พนักงานขับรถยนต์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นางลดาวัลย์  กอบผั้น ผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางราตรี  แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวบุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางการะเกด  หม่นมั่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางพรรณณิภา  สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นายสุมาลี  ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายพิทักษ์  อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางกนิษฐา  พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นายสมนึก   อ่อนล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสริมสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายยุทธพงษ์  กาญจนะโกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายภานุกร  ปานนิ้ม ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางจันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรลดา  ทรงเจริญ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
น.ส.จารุณี  เนียมจันทร์ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศฯ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายอดุลย์  เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาว ณัชชนิฎฐา  พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาว พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ ลูกจ้างชัวคราว คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางราตรี  แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางมาลัย  วงษ์กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นายบรรพต  ศรีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวสาคร  พงษ์บ้านไร่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบถายใน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นายสุมาลี  ยอดยิ่ง ผู้อำนายการกลุ่ม คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวณัชชนิฎฐา  พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.