[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร  
 

O13 คู่มืการปฏิบัตงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต2

ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต  คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...
ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...
นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คู่มือการปฏิยัติงาน
นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นางจิตติมา สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นางสาวนิรัชพร  เวียงอินทร์  นักจัดการงานทั้วไปชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...
นายบุญสม  อิ้มทับ พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ 4 คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างครุภัณฑ์ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นางสาวสกาวดาว  งามวิลาศ ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่..
นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่....
นายโรจน์  โพธิ์งาม ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นายขจรศักดิ์  เสือขำ พนักงานขับรถยนต์ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ ลูกจ้างชัวคราว คู่มือปฏบัติงาน..คลิกที่นี่...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางลดาวัลย์  กอบผั้น ผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางราตรี  แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวบุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางพรรณณิภา  สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
น.ส. พิชชานันท์ สุทธิ์วิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวพนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่..

กลุ่มนโยบายและแผน
นายสุมาลี  ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายพิทักษ์  อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือผฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวพรพิมล อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางกนิษฐา  พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางณิชาภา สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวยุพิน สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
น.ส.ปวีณรัตน์  สิริธนาเรือง  นักจิตวิทยาโรงเรียน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสริมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาววรากรณ์ โพิธิ์มาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
น.ส.ขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายภานุกร  ปานนิ้ม ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางจันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นส.อารีย์  ยังเพ็ง ลูกจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..

กลุ่มนิเทศก์และติดตาม และประเมินผลจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศฯ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัตงาน..คลิกที่นี่.
นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัตงาน..คลิกที่นี่..
นางสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัตงาน..คลิกที่นี่..
นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาว พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่.
นางอัจฉริยา เอกวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางเกษมศรี รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัตงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือปฏิบัตงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายวชิระ วงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายอำพล ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางนิตยา อะทะไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..
นางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่..

กลุ่มกฏหมายและคดี งานวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

นายบรรพต   ศรีชัย   ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี      คู่มือปฏิบัติงาน..คลิกที่นี่...
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางราตรี แจ่มใส ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพา  บุญสุข ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...
นายจิระพงษ์   จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือปฏิบัติงาน...คลิกที่นี่...