[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.21.160     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2  

ชื่อ : นายยุทธพงษ์ กาญจนโกมล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก : งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบบัญชี สถานศึกษา
อีเมล์ : korgor2561@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0616214112

ชื่อ : นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานนโยบายและแผน งานแผนปฏิบัติราชการ
อีเมล์ : pitak838@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0805050909

ชื่อ : นางสุมาลี ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
อีเมล์ : semasukhothai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0856826529

ชื่อ : นางสุเนตร แย้มกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานวิเคราะห์งบประมาณ
อีเมล์ : superman.pl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0955963929

ชื่อ : นางทัศนาภา สินศุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : DMC งานข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : tasanapa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0873132489

ชื่อ : นางสุราณี เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาองค์กร คำรับรองปฏิบัติราชการ
อีเมล์ : suranee1@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0875250675

ชื่อ : นางกัลยา ลิมานนท์ดำรงค์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานประสานงาน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : kmanong.tuy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0818878025

ชื่อ : นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ : phitsanuloke2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0818886790

ชื่อ : นางละออ อุทัยวัฒน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานยานพาหนะ งานวันสำคัญ
อีเมล์ : laorpl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810421282

ชื่อ : นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาใน- นอกระบบ
อีเมล์ : csutat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899596250

ชื่อ : นายปิยะ ธูปทอง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
อีเมล์ : piyapitlok2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0830377217

ชื่อ : นางกนิษฐา พึ่งม่วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานป้องกัน แก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
อีเมล์ : puengmuang300_kan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0909303975

ชื่อ : น.ส.สิริลักษณ์ เชาว์เสริมสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก : เงินเดือนข้าราชกานครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : sirilak417@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0811666497

ชื่อ : นายบุญสม อิ้มทับ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4-หัวหน้า
หน้าที่หลัก : ควบคุมการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : boonsompl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0897027095

ชื่อ : นางลำพึง อ้นหนู
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
อีเมล์ : jeab6517@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898585411

ชื่อ : นายอัตถพร จันทรพินิจ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 4
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : thaporn789@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894397899

ชื่อ : นางลดาวัลย์ กอบฝั้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก : งานกรอบอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่ง การประเมินค่างาน
อีเมล์ : tui4950@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0846248994

ชื่อ : นายบรรพต ศรีชัย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางราตรี แจ่มใส
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานสรรหา งานย้าย งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : ratreejamsai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895646079

ชื่อ : นายพงศ์พีระ ทองแบบ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ งาน Web Admin ICT & DLTV&DLIT
อีเมล์ : pbeab@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 061 654565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.