[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2  

ชื่อ : นางสุมาลี ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : งานนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์
อีเมล์ : semasukhothai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0856826529

ชื่อ : นางสุเนตร แย้มกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานวิเคราะห์งบประมาณ
อีเมล์ : superman.pl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0955963929

ชื่อ : นางทัศนาภา สินศุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : DMC งานข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ : tasanapa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0873132489

ชื่อ : นางสุราณี เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาองค์กร คำรับรองปฏิบัติราชการ
อีเมล์ : suranee1@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0875250675

ชื่อ : นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ : bunyada@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0818886790

ชื่อ : นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ : csutat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-959625

ชื่อ : นายปิยะ ธูปทอง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
อีเมล์ : piyapitlok2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0830377217

ชื่อ : นางกนิษฐา พึ่งม่วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ : kanistap2515@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-930397

ชื่อ : น.ส.สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก : เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : sirilak417@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0811666497

ชื่อ : นายบุญสม อิ้มทับ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.4-หัวหน้า
หน้าที่หลัก : ควบคุมการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : boonsompl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0897027095

ชื่อ : นางลำพึง อ้นหนู
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ : jeab6517@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-858541

ชื่อ : นายอัตถพร จันทรพินิจ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า 4
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : thaporn789@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894397899

ชื่อ : นางลดาวัลย์ กอบฝั้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก : งานกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
อีเมล์ : tui4950@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-624899

ชื่อ : นางราตรี แจ่มใส
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : ratreejamsai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895646079

ชื่อ : นายพงศ์พีระ ทองแบบ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าที่หลัก : งาน Web Admin ICT & DLTV&DLIT
อีเมล์ : pbeab@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 061 654565

ชื่อ : นางมาลัย รุ่งแสง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
อีเมล์ : malai.r622@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-268862

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
อีเมล์ : wuttipong.boon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0849494947

ชื่อ : น.ส.บุญเรือง คงพิรอด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานสรรหา สอบแข่งขัน การย้ายครู งานลาออก/กลับเข้ารับราชการ
อีเมล์ : ruangboon1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-266638

ชื่อ : นาง สุพัตรา ปานรอด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานนิเทศ ติดตามฯ สาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ : jinasunim@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0844850787

ชื่อ : นางมะลิ กองธรรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อีเมล์ : m.malipl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-857914
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง