[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 75 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ
16/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 77 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ
16/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 56 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 53 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
5 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ( อ่าน : 165 / ดาวน์โหลด : 62 ) เจ้าของ นางสาวโชติกา นิลมะณี
11/ก.พ./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร( อ่าน : 228 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
23/พ.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ( อ่าน : 661 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางสาวจินดา อินทร์แผลง
8/พ.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว ( อ่าน : 383 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นายเชิดสกุล จันนวน
21/ต.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 394 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์
19/ต.ค./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 393 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางสุรภี ลุกปู่ โรงเรียนบ้านผาท่าพล
5/ต.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี ( อ่าน : 482 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ พรมนัส บุญสวัสดิ์
2/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี ( อ่าน : 460 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ นางชนัดดา สิงห์สถิตย์
2/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง ( อ่าน : 501 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นายภิรัฐพงค์ จอมสิริ
27/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561( อ่าน : 470 / ดาวน์โหลด : 109 ) เจ้าของ นายทลูใจ ศรีพรหม
10/พ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การประเมินโครงการดนตรีนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561( อ่าน : 437 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ นายทลูใจ ศรีพรหม
10/พ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น( อ่าน : 464 / ดาวน์โหลด : 104 ) เจ้าของ นายมนตรี ชัยชราแสง
14/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1( อ่าน : 397 / ดาวน์โหลด : 97 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
2/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1( อ่าน : 401 / ดาวน์โหลด : 105 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
2/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" ( อ่าน : 1527 / ดาวน์โหลด : 670 ) เจ้าของ นางสาวจินดา อินทร์แผลง
18/ธ.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
20 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 582 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>