[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง ( อ่าน : 109 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นายภิรัฐพงค์ จอมสิริ
4/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1( อ่าน : 279 / ดาวน์โหลด : 35 ) เจ้าของ นายพฤษภา แก้วภู่
17/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 2( อ่าน : 321 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางชฑรัช วงษ์ยอด
1/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1( อ่าน : 270 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ มยุรี ขวบสันเทียะ
19/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ( อ่าน : 307 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
12/ก.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสลุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 442 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางวิภาดา โพธิ์ดง
16/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 524 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นายจักรกฤษ กราบกราน
8/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 838 / ดาวน์โหลด : 165 ) เจ้าของ นางสาวปวิชา รุ่งโรจน์
22/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร( อ่าน : 336 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
20/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 600 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ
19/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “เด็กดี 4B ศรีบ้านตอง” เพื่อส่งเสริมวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ( อ่าน : 602 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นายวุฒิชัย โลนันท์ โรงเรียนบ้านตอง
16/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ( อ่าน : 503 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ นายนคร เถื่อนโต
3/พ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเขียว ( อ่าน : 604 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร
28/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 635 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ
16/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 767 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ
16/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 334 / ดาวน์โหลด : 94 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
17 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 330 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
18 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ( อ่าน : 662 / ดาวน์โหลด : 132 ) เจ้าของ นางสาวโชติกา นิลมะณี
11/ก.พ./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร( อ่าน : 513 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
23/พ.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ( อ่าน : 2063 / ดาวน์โหลด : 205 ) เจ้าของ นางสาวจินดา อินทร์แผลง
8/พ.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>