[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.80.198.173     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เจ้าของผลงาน : นายบรรเทิง ทานะขันธ์
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 860    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

          ในปัจจุบัน การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 13)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2558 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือจากทุกเครือข่ายการศึกษาทั้งการบริหารและการจัดการศึกษาตามโครงการ ภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 3) ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 4) ความพร้อมในการประเมิน PISA 5) โครงงานวิทยาศาสตร์ 6) โครงงานคณิตศาสตร์ และ 7) ภาษาอาเซียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2, 2557 และ 2558)

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2557 มีผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรครู จำนวน 6 คน และนักเรียน จำนวน 74 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย, 2557)

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จึงมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยนำทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) และการนำปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร (4M) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ก้าวสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝันที่เข้มแข็งต่อไป

 

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

3. เพื่อใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายของการดำเนินงาน ได้แก่ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 7 เป้าหมาย ดังนี้

1) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)

3) ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

4) ความพร้อมในการประเมิน PISA 

5) โครงงานวิทยาศาสตร์

6) โครงงานคณิตศาสตร์

7) ภาษาอาเซียน

ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลที่เกิดจากการพัฒนากระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีดังนี้

     1. ทำให้ได้นวัตกรรม Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพ

     2. กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ และบรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ทั้ง 7 ข้อ โดยมีการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”

     3. ผลการประเมินบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) รวมทั้งมีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 1 ของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1

     4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทเด็กปกติ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     5. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในลำดับ 16 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสูงกว่าระดับประเทศ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้

     6. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในลำดับ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

     7. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่  

     8. ได้รับรางวัลจากการพัฒนากระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

     9. มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 22/มิ.ย./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 23/เม.ย./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/เม.ย./2561
      แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11/เม.ย./2561
      กลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.พช.1 4/เม.ย./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป