[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.167.75.28     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 676 / ดาวน์โหลด : 220 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
22 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 774 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
23 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 499 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
24 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 547 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 DeadsOul ( อ่าน : 613 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
26 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 685 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 244 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 adasda( อ่าน : 237 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ adsada
10/ก.ค./2559
ประชาคมอาเซียน FullText
29 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใสใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 443 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
17/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 358 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 663 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 447 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 438 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 691 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง
21/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
35 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องตัวประกอบจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 509 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมคิด บุญยอ
22/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 519 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 562 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ณิชลิตา เมาลิกุล
20/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
39 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 715 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ วราพร จงนุช
2/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนสะกดคำ ชุด มหัศจรรย์สระไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 859 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นางมาลาชื่น น้อยอินวงษ์
31/ก.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>