[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.166.160.105     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 766 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง
21/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
32 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องตัวประกอบจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 540 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมคิด บุญยอ
22/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 552 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 591 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
27/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 916 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ณิชลิตา เมาลิกุล
20/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 761 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ วราพร จงนุช
2/ส.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนสะกดคำ ชุด มหัศจรรย์สระไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 923 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางมาลาชื่น น้อยอินวงษ์
31/ก.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
38 การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 969 / ดาวน์โหลด : 124 ) เจ้าของ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
13/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
39 รายงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสพป.พิษณุโลก เขต 2 ทาง e - network( อ่าน : 673 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.รุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาหนังสือมหัศจรรย์ธัญพืชลุ่มน้าโขง : การแปรรูปและทาเบเกอรี่ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลต่อการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เ ( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ เพ็ญสิริ คลังบุญครอง
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
41 การพัฒนาแบบเรียนเชิงประสบการณ์ของการคิดวิเคราะห์ วิชาแคลคูลัส สู่ศักยภาพการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและ ยงั่ ยืน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนความร่วมมือสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 ( อ่าน : 867 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ พีรยา ภูอินรมย์
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 673 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุดมาเรียนรู้สนุกกับคำ ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 960 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
1/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
44 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 766 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
12/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 การประเมินโครงการการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง ( อ่าน : 852 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ
6/ก.พ./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
46 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 588 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
20/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 711 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
5/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 999 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กชพร วัฒนพรเดชา
5/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
49 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 731 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชดาภา นภัทรพิทยาธร
3/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
50 รายงานการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดการเรียนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ( อ่าน : 932 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
2/ต.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>