[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.196.145.24     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 916 / ดาวน์โหลด : 94 ) เจ้าของ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
13/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
32 รายงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสพป.พิษณุโลก เขต 2 ทาง e - network( อ่าน : 643 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.รุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนาหนังสือมหัศจรรย์ธัญพืชลุ่มน้าโขง : การแปรรูปและทาเบเกอรี่ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลต่อการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เ ( อ่าน : 804 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ เพ็ญสิริ คลังบุญครอง
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การพัฒนาแบบเรียนเชิงประสบการณ์ของการคิดวิเคราะห์ วิชาแคลคูลัส สู่ศักยภาพการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและ ยงั่ ยืน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนความร่วมมือสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 ( อ่าน : 823 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ พีรยา ภูอินรมย์
24/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 642 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุดมาเรียนรู้สนุกกับคำ ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 912 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
1/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 731 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
12/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 การประเมินโครงการการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง ( อ่าน : 801 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ
6/ก.พ./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 561 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
20/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 662 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
5/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
41 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 940 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กชพร วัฒนพรเดชา
5/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 696 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชดาภา นภัทรพิทยาธร
3/พ.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดการเรียนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ( อ่าน : 868 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย
2/ต.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
44 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดขีดเขียนเรียนคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 608 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ปราณี พันธ์ชัย
29/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
45 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดขีดเขียนเรียนคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 896 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ปราณี พันธ์ชัย
29/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
46 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 619 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์
21/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
47 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 463 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางเตือนจิตร ธนสัมบัณณ์
21/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
48 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 462 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
18/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
49 รายงานการสร้าง และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 662 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ อินทิรา เขียนสุข
18/ก.ย./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
50 rrrrrrrrrrrrrrrrrr( อ่าน : 435 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10/ก.ย./2557
ประชาคมอาเซียน FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>