ชื่อ - นามสกุล :นางสุมาลี ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์
ที่อยู่ :งานนโยบายและแผน
Telephone :0856826529
Email :semasukhothai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่ม / แผนก : นโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานติดตาม