ชื่อ - นามสกุล :นางสุเนตร แย้มกลิ่น
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0955963929
Email :superman.pl2@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ