ชื่อ - นามสกุล :นางทัศนาภา สินศุข
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :DMC งานข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0873132489
Email :tasanapa@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :