ชื่อ - นามสกุล :นางสุราณี เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาองค์กร คำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่อยู่ :
Telephone :0875250675
Email :suranee1@phitsanulok2.go.th
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ