ชื่อ - นามสกุล :นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :081-888679
Email :phitsanuloke2@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน