ชื่อ - นามสกุล :นางลำพึง อ้นหนู
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :089-858541
Email :jeab6517@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน