ชื่อ - นามสกุล :นางลดาวัลย์ กอบฝั้น
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :งานกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
ที่อยู่ :
Telephone :084-624899
Email :tui4950@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง