ชื่อ - นามสกุล :นายพงศ์พีระ ทองแบบ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าที่หลัก :งาน Web Admin ICT & DLTV&DLIT
ที่อยู่ :
Telephone :061 654565
Email :pbeab@phitsanulok2.go.th
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่ม / แผนก : นโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : ICT
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯการศึกษา