ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ สาระภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0813951324
Email :songpardits@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นิเทศ ติดตาม
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา-