ชื่อ - นามสกุล :นายประจวบ จันทร
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ