ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรพิมล อ่อนอุระ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่อยู่ :ponpimon_onura@hotmail.com
Telephone :0817859149
Email :ponpimon_onura@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานติดตาม