ชื่อ - นามสกุล :นางณิชาภา สังข์เมือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานโครงการอาหารกลางวัน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :084-622444
Email :sujira_taky@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโครงการอาหารกลางวัน