ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ที่อยู่ :
Telephone :095-637457
Email :phin.obecplk2@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ