ชื่อ - นามสกุล :น.ส. พิชชานันท์ สุทธิ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล งานพนักงานราชการ ลูกจ้าง งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่อยู่ :
Telephone :081-707309
Email :์NUT_Woon@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล งานพนักงานราชการ ลูกจ้าง งานเลื่อนขั้นเงินเดือน