ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0851441333
Email :Porn2525pd@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ