หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : ติดตาม IQA
โดย : pitlok2
อ่าน : 501
อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ดร.สุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต  ทีมที่ปรีกษา IQA (Internal Quality Assuarance) ส่วนภูมิภาค จากสำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นทีี่ระยะที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการจัดสรรฯ โดยมีแนวทางในการติดตามระยะที่ ๒  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเค่รือข่ายกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการบูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่  ๕ เครือข่าย  ประกอบด้วย  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง ๑, วังทอง ๒, บางกระทุ่ม ๑, เนินมะปราง ๑, เนินมะปราง ๒ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดินทอง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒