หมวดหมู่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ร.ร.ห้วยพลู ประกาศสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
โดย : pitlok2
อ่าน : 945
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนห้วยพลู

เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนห้วยพลูมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้

๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนห้วยพลู

๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนห้วยพลู ณ

วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ห้องธุรการโรงเรียนห้วยพลู และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนห้วยพลู ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.hp 2529.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๙๖๔๒-๙๙๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ลายเซนประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลายเซน

(นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู