แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.พิษณุโลก เขต 2
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่กำหนดไว้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการ
กำกับระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
ยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
…… ……คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่แผนปฏิบัติการประจำปี2565    

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น