ข่าวการติดตามระบบ EMENSCR

ระบบคลาวด์ส่วนบุคคล คือระบบเผยแพร่ หน้าสารบัญ หรือดัชนี ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนในกลุ่มงาน