SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา
 
 
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
บ้านซำรัง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้ำริน
บ้านวังโพรง บ้านเขาน้อย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
บ้านเข็ก บ้านไทรดงยั้ง รัฐราษฎร์บำรุง
ราษฎร์อุปถัมภ์ ราษฎร์เจริญ วัดท่ามะขาม
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม วัดบางกระทุ่ม วัดบ้านมุง
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง คู่มือ SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

ผู้ดูแลระบบ นายพงศ์พีระ ทองแบบ โทรศัพท์ 061-6545654 กลุ่มนโยบายและแผน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ICT
ถนนวังทอง-สากเหล็ก ต.ลดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.055-394105

ที่ปึกษา นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต 2 ,นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ฯ,นายบุญสม สุขเกษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นที่ปรึกษาหลัก